VÝUKA V ZUŠ MORAVA OD 24. 5. 2021

Vážení rodiče a žáci,

na základě Informace k provozu škol od pondělí 24. května 2021 bude výuka v ZUŠ Morava probíhat:

Výuka v hudebním i výtvarném oboru probíhá prezenčně dle platných rozvrhů hodin.

Výuka ve výtvarném oboru nad 10 žáků a výuka všech kolektivních předmětů nad 10 žáků (soubory, sbory apod., včetně hudební nauky) v hudebním oboru, probíhá prezenčně za těchto podmínek (viz Informace MŠMT v příloze):

  • Žáci ve výtvarném oboru ve skupině nad 10 žáků a žáci hudebního oboru v kolektivních předmětech nad 10 žáků (včetně hudební nauky), odevzdají učiteli potvrzení o absolvování testu (viz Informace v příloze) nebo čestné prohlášení zákonného zástupce o tom, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2. Potvrzení ani čestné prohlášení nemusí předkládat děti do šesti let věku.   Podrobné informace k organizaci výuky vám poskytnou jednotliví učitelé.
  • Žáci v těchto výukách, kteří se neprokáží čestným prohlášením, se nemohou prezenční výuky zúčastnit. Rodiče prosíme, aby případnou absenci učitelům řádně omluvili.

Výuka ve výtvarném oboru do 10 žáků a výuka všech kolektivních předmětů do 10 žáků (včetně hudební nauky) v hudebním oboru, probíhá bez nutnosti dokládání testování.

Individuální a skupinová výuka (2–4 žáci) v hudebním oboru probíhá řádně dle rozvrhu bez omezení a nutnosti dokládání testování.

Žádná výuka od 24. 5. 2021 nebude již vedena distančně, nebudou již zasílána výuková videa, apod.

Výuka probíhá za stávajících hygienických nařízení – v budově základní umělecké školy se nosí zdravotnická rouška (osoby do 15 let) nebo respirátor (nad 15 let).

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Galerie ve výlohách.

Základní umělecká škola Morava spouští nový projekt „Galerie ve výlohách”. Partneři této neobvyklé výstavy jsou provozovatelé a majitelé restaurací a prodejen v centru Zlína. Cílem tohoto projektu je představit díla žáků vytvořených převážně za dobu distanční výuky. To, co dříve nebylo problémem, dnes problém je. Obvyklou výstavu nelze bohužel kvůli epidemiologické situaci uspořádat, a proto vznikla myšlenka veřejné výstavy nazvané „Galerie ve výlohách”.

Od čtvrtka 8. dubna budou ve výlohách vybraných prodejen a restaurací v centru Zlína vystaveny díla žáků ZUŠ Morava. Základní myšlenkou je, jak již bylo uvedeno, ukázat díla žáků věnujících se výtvarné umělecké tvorbě i v době distanční výuky. Málokdo si to uvědomí, ale největší nebezpečí u začínajících umělců je ztráta motivace a tím i tvůrčí nápaditosti. V době distanční výuky vytvářet nová díla tak až moc nejde. Chybí mnohdy čas, chuť, osobní spolupráce s učiteli a kamarády a hlavně již zmiňovaná motivace. Ale i přes všechna negativa dokázaly děti spolu se svými učiteli vytvořit krásné věci a byla by škoda je nevystavit. A proto vznikl nápad ze strany některých obchodníků uspořádat veřejnou výstavu v jejich prozatím zavřených obchodech a tím tak významně podpořit tvorbu začínajících mladých umělců.

„Galerie ve výlohách” je výstava procházkou za uměním v centru Zlína pro širokou veřejnost. U každé výlohy najdete mapu s dalšími výlohami, kde jsou práce dětí instalovány v celkovém počtu deseti prodejen. Každá výloha představuje ucelenou výstavu žáků, jednotlivých učitelů a středisek, kde ZUŠ Morava se svou koncepcí „učitel za žákem” vyučuje. A tak se můžete seznámit s plošnou a prostorovou tvorbou různých technik mladých umělců např. z Velkého Ořechova, Fryštáku, Želechovic nad Dřevnicí, Hošťálkové, Ratiboře, Kateřinic i Liptálu.

Celý projekt je významnou podporou regionální kultury a vzdělávací umělecké platformy v době nejtěžší koronavirové krize. Zajímavé a obdivuhodné je, že s nápadem přišla ta část veřejnosti, která touto dobou trpí nejvíce, tedy provozovatelé a majitelé restaurací, provozoven a malých obchodů.

SONDA

SONDA

Vážení rodiče, dámy a pánové, vážení spoluobčané.

Dovolte mi předem mého dopisu poslat Vám všem krátkou zdravici do novému roku s přáním pevného zdraví a také pevné víry i optimismu v brzké uklidnění koronavirové situace.
Optimismus je důležitý postoj v této chvíli, hlavně ke zvládnutí této nelehké doby, obzvláště pak v rodinách s dětmi. Všichni, více či méně, bojujeme s touto dobou, nevyjímaje naši školu, tedy naše soubory, orchestry, sbory, mladé muzikanty a výtvarníky. Stále mám před očima rok 2003, rok založení naší školy s jasnou vizí – koncepcí: „učitel za žákem a výchova mladých umělců hlavně do regionální kultury“. Když jsme jednali ohledně založení poboček se starosty, řediteli základních škol potažmo s rodiči, vždy jsme měli před očima a na paměti rozhovory mnohde již s bývalými kapelníky, sbormistry, varhaníky, primáši cimbálových muzik, výtvarníky, řezbáři, uměleckými kováři a jinými uměleckými řemeslníky o důležitosti zachování a rozvíjení aktivní kultury v regionu, zvláště pak v obcích. Osvícení představitelé obcí a škol potvrzovali důležitost vzdělávací koncepce naší školy a vždy nás významně podporovali a podporují. My jsme pak na oplátku po určitém čase zakládali soubory, podíleli se na kulturních aktivitách obcí a starali se o tradice, jejich udržení anebo dokonce obnovení. Proč to vše píši? Protože na dobu, kdy jsem měli 120 vystoupení a výstav ročně, dnes jen vzpomínáme. Jsme však opravdu optimisté a plně věříme na návrat aktivní kultury. A faktem zůstává, že bez vás rodičů a prarodičů, bez vaší podpory, podpory Vašich mladých hudebníků a výtvarníků, podpory formování jejich budoucnosti a podpory naší školy a našich vzdělávacích cílů bychom byli jen prázdnou teorií. Je Vás naprostá většina, co jste nechali, byť na dálku, své děti vzdělávat hudbě a výtvarnému umění. Že kulturu, i tu regionální, považujete za nedílnou součást vzdělané a vyspělé společnosti, je tedy bezpochyby. Jako důkaz našich aktivit v této době si dovoluji upozornit na některé odkazy, kde je možno shlédnout i živý obraz činnosti žáků, souborů, ba i celých rodin. https://www.youtube.com/watch?… https://www.youtube.com/watch?…

Na závěr mé krátké sondy dovolte, abych opravdu srdečně poděkoval všem spřízněným rodičům, prarodičům, starostům, ředitelům, farářům, prostě všem podporovatelům i v této a možná právě v této podivné a nelehké době.

S pozdravem a regionální kultuře a tradicím zdar!

Libor Mikl

Ředitel ZUŠ Morava