VÝUKA V ZUŠ MORAVA OD 12. 4. 2021

Vážení rodiče a žáci,

na základě Mimořádných opatření MZDR ze 6. 4. 2021 a Informací MŠMT k provozu škol ze dne 6. 4. 2021 Provoz školy od 12. 4. 2021 se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání formou individuálních konzultací (jeden žák a jeden učitel) a na individuální prezenční výuce. Kolektivní výuka se nadále vyučuje distanční formou.

Učitelé Vás budou kontaktovat s informacemi o zahájení prezenční výuky 1:1 v hudebním oboru, případně o organizaci individuálních konzultací.

Pro všechnu možnou prezenční výuku platí nařízená hygienická pravidla (respirátory, hygiena rukou, dezinfekce, časté větrání místností, rozestupy…)

Preventivní testování žáků na COVID – 19 se žáků ZUŠ ve výuce 1:1 netýká.

Galerie ve výlohách.

Základní umělecká škola Morava spouští nový projekt „Galerie ve výlohách”. Partneři této neobvyklé výstavy jsou provozovatelé a majitelé restaurací a prodejen v centru Zlína. Cílem tohoto projektu je představit díla žáků vytvořených převážně za dobu distanční výuky. To, co dříve nebylo problémem, dnes problém je. Obvyklou výstavu nelze bohužel kvůli epidemiologické situaci uspořádat, a proto vznikla myšlenka veřejné výstavy nazvané „Galerie ve výlohách”.

Od čtvrtka 8. dubna budou ve výlohách vybraných prodejen a restaurací v centru Zlína vystaveny díla žáků ZUŠ Morava. Základní myšlenkou je, jak již bylo uvedeno, ukázat díla žáků věnujících se výtvarné umělecké tvorbě i v době distanční výuky. Málokdo si to uvědomí, ale největší nebezpečí u začínajících umělců je ztráta motivace a tím i tvůrčí nápaditosti. V době distanční výuky vytvářet nová díla tak až moc nejde. Chybí mnohdy čas, chuť, osobní spolupráce s učiteli a kamarády a hlavně již zmiňovaná motivace. Ale i přes všechna negativa dokázaly děti spolu se svými učiteli vytvořit krásné věci a byla by škoda je nevystavit. A proto vznikl nápad ze strany některých obchodníků uspořádat veřejnou výstavu v jejich prozatím zavřených obchodech a tím tak významně podpořit tvorbu začínajících mladých umělců.

„Galerie ve výlohách” je výstava procházkou za uměním v centru Zlína pro širokou veřejnost. U každé výlohy najdete mapu s dalšími výlohami, kde jsou práce dětí instalovány v celkovém počtu deseti prodejen. Každá výloha představuje ucelenou výstavu žáků, jednotlivých učitelů a středisek, kde ZUŠ Morava se svou koncepcí „učitel za žákem” vyučuje. A tak se můžete seznámit s plošnou a prostorovou tvorbou různých technik mladých umělců např. z Velkého Ořechova, Fryštáku, Želechovic nad Dřevnicí, Hošťálkové, Ratiboře, Kateřinic i Liptálu.

Celý projekt je významnou podporou regionální kultury a vzdělávací umělecké platformy v době nejtěžší koronavirové krize. Zajímavé a obdivuhodné je, že s nápadem přišla ta část veřejnosti, která touto dobou trpí nejvíce, tedy provozovatelé a majitelé restaurací, provozoven a malých obchodů.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení.

Do 11. dubna 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 1. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021.

Do 28. března 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA2021 DO 28. ÚNORA 2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: 
v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škola školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud (s výjimkou viz dále). 

Od 15. února 2021 je umožněno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích. Opravné a náhradní zkoušky se konají podle výroku II. opatření obecnépovahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 3267/2021–1 ze dne 29. ledna 2021.  

SONDA

SONDA

Vážení rodiče, dámy a pánové, vážení spoluobčané.

Dovolte mi předem mého dopisu poslat Vám všem krátkou zdravici do novému roku s přáním pevného zdraví a také pevné víry i optimismu v brzké uklidnění koronavirové situace.
Optimismus je důležitý postoj v této chvíli, hlavně ke zvládnutí této nelehké doby, obzvláště pak v rodinách s dětmi. Všichni, více či méně, bojujeme s touto dobou, nevyjímaje naši školu, tedy naše soubory, orchestry, sbory, mladé muzikanty a výtvarníky. Stále mám před očima rok 2003, rok založení naší školy s jasnou vizí – koncepcí: „učitel za žákem a výchova mladých umělců hlavně do regionální kultury“. Když jsme jednali ohledně založení poboček se starosty, řediteli základních škol potažmo s rodiči, vždy jsme měli před očima a na paměti rozhovory mnohde již s bývalými kapelníky, sbormistry, varhaníky, primáši cimbálových muzik, výtvarníky, řezbáři, uměleckými kováři a jinými uměleckými řemeslníky o důležitosti zachování a rozvíjení aktivní kultury v regionu, zvláště pak v obcích. Osvícení představitelé obcí a škol potvrzovali důležitost vzdělávací koncepce naší školy a vždy nás významně podporovali a podporují. My jsme pak na oplátku po určitém čase zakládali soubory, podíleli se na kulturních aktivitách obcí a starali se o tradice, jejich udržení anebo dokonce obnovení. Proč to vše píši? Protože na dobu, kdy jsem měli 120 vystoupení a výstav ročně, dnes jen vzpomínáme. Jsme však opravdu optimisté a plně věříme na návrat aktivní kultury. A faktem zůstává, že bez vás rodičů a prarodičů, bez vaší podpory, podpory Vašich mladých hudebníků a výtvarníků, podpory formování jejich budoucnosti a podpory naší školy a našich vzdělávacích cílů bychom byli jen prázdnou teorií. Je Vás naprostá většina, co jste nechali, byť na dálku, své děti vzdělávat hudbě a výtvarnému umění. Že kulturu, i tu regionální, považujete za nedílnou součást vzdělané a vyspělé společnosti, je tedy bezpochyby. Jako důkaz našich aktivit v této době si dovoluji upozornit na některé odkazy, kde je možno shlédnout i živý obraz činnosti žáků, souborů, ba i celých rodin. https://www.youtube.com/watch?… https://www.youtube.com/watch?…

Na závěr mé krátké sondy dovolte, abych opravdu srdečně poděkoval všem spřízněným rodičům, prarodičům, starostům, ředitelům, farářům, prostě všem podporovatelům i v této a možná právě v této podivné a nelehké době.

S pozdravem a regionální kultuře a tradicím zdar!

Libor Mikl

Ředitel ZUŠ Morava

Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 18. 9. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání.

V návaznosti na výše uvedené změny k nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí:

• Pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).