VÝUKA V ZUŠ OD STŘEDY 25. 11. 2020

Vážení rodiče a žáci,

od středy 25. listopadu 2020, podle epidemiologického systému PES pro oblast školství a Informací k provozu škol a školských zařízení, vyučujeme v ZUŠ MORAVA tímto způsobem:

Hudební obor:

  • prezenční individuální výuka všech nástrojů, včetně zpěvu, dle platného rozvrhu, na všech pobočkách školy. Výuka pouze 1+1. Žáci zařazení ve skupinkách (zobcové flétny, nižší ročníky kytary, zpěvu, EKN apod.) jsou vyučovaní po 20–25 min. (Učitelé si s rodiči dohodnou příchody a odchody takto vyučovaných žáků).
  • výuka kolektivních hudebních předmětů (soubory, sbory, orchestry…) nadále distančním způsobem
  • výuka HN nadále prostřednictvím výukových videí

Výtvarný obor: nadále distanční výuka

Důležité upozornění: Při výuce dodržujeme hygienická opatření: Učitelé i žáci mají po celou dobu pobytu ve škole ve všech prostorech nasazené roušky. Pouze žáci dechových nástrojů a zpěvu si při praktické výuce roušky sundávají. Učitelé budou pravidelně větrat učebny, i v průběhu výuky. Doporučejeme proto, aby žáci přišli do vyučování tepleji oblečeni.

VÝUKA V ZUŠ OD STŘEDY 14. ŘÍJNA 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

vláda omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

  • provoz základních uměleckých škol podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole.

Nově tedy i bez individuální výuky v ZUŠ.

Výuka bude tedy probíhat ve všech oborech, hudebním i výtvarném, distančně. Učitelé Vás budou kontaktovat a domluví si s Vámi dostupnou formu a čas distanční výuky.

Výuka Hudební nauky nadále probíhá formou zaslaných výukových videí.

Nekoná se kolektivní výuka: soubory, sbory, cimbálové muziky, kapely, klávesové praxe, semináře apod. Tato výuka se nekoná do ukončení distančního vzdělávání.

Dále platí opatření, že od 26. 10. 2020 0:00 hod. do 27. 10. 23:59 hod. se nadto zakazuje osobní přítomnost žáků všech ZŠ, SŠ, konzervatoří a ZUŠ na vzdělávání. Toto platí pro všechny žáky těchto škol a školských zařízení bez výjimky. MŠMT k tomuto vydalo opatření a v těchto dvou dnech nebude povinné distanční vzdělávání.

VÝUKA V ZUŠ OD PONDĚLÍ 12. ŘÍJNA 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. 10. 2020 0:00 hod. do 25. 10. 23:59 hod. se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky mění způsob výuky v ZUŠ.

Je umožněna individuální výuka v hudebním oboru (tj. jeden učitel + jeden žák).

Nekoná se nadále kolektivní výuka v hudebním oboru (soubory, sbory, semináře, orchestry apod.)

Hudební nauka je vedena nadále distančně, formou výukových videí.

Výuka ve výtvarném oboru se koná nadále distančně, dle dostupných možností a pokynů učitelů.

Podrobnější informace k organizaci provozu ZUŠ od pondělí 12.10. 2020:

● Do budovy školy má povolen vstup zdravý žák bez příznaků virového onemocnění.

● Ve škole všichni dodržují hygienická pravidla (dezinfekce, mytí rukou, rozestupy).

● Žáci se v učebně vystřídají v průběhu přestávky a nesmějí být spolu uvnitř učebny.

● Výuka probíhá v roušce, kromě výuky dechových nástrojů.

● Nadále platí, že je ve školách zakázáno zpívat. Pro ZUŠ tedy platí zákaz zpěvu v hodině sólového a populárního zpěvu (výuka může probíhat, ale nesmí se zpívat). Učitelé zpěvu, kteří považují za efektivnější výuku zpěvu distanční formou, se mohou s rodiči domluvit, že budou učit nadále distančně.

● Učitelé, kteří mají v úvazku dvojici žáků v hodině, po dohodě s rodiči, rozdělí žáky na výuku po 20 minutách na jednoho žáka.

● Pokud rodiče vysloví obavu z prezenční individuální výuky v budově školy, mohou si sjednat s učiteli online distanční výuku.

ORGANIZACE KOLEKTIVNÍ VÝUKY

Vážení rodiče a žáci,

v době, kdy se z důvodu mimořádného opatření koná výuka distančně, kolektivní výuka bude vyučována takto:

Hudební nauka bude vyučována formou výukových videí, které Vám budou každý týden zasílány do e-mailových schránek rodičů.

Výuka ve výtvarném oboru se koná distančně, dle možností a pokynů učitelů.

Nekoná se kolektivní výuka: soubory, sbory, cimbálové muziky, kapely, klávesové praxe, semináře apod. Tato výuka se nekoná do ukončení distančního vzdělávání.

Libor Mikl, ředitel školy

OZNÁMENÍ PRO RODIČE A ŽÁKY

Vážení rodiče a žáci,

na základě mimořádného opatření č. 9/2020 Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, ze dne 1. 10. 2020, Vám sděluji, že od pondělí 5. října. 2020 bude naše škola vyučovat do 18. října 2020 formou výuky na dálku, tedy distančně. V nejbližší době se naši učitelé s Vámi zkontaktují a domluví si čas a formu distanční výuky.

Vážení rodiče, vzhledem k opětovné nestandardní situaci v uměleckém vzdělávání na naší škole, se vedení rozhodlo snížit výši školného za druhé pololetí školního roku 2020/2021 tak, aby snížená částka zčásti reflektovala období distanční výuky. Slevu na školném tedy můžete očekávat ve druhém pololetí.

Chtěl bych Vás také požádat o součinnost při nastavení formy komunikace a distanční výuky v jednotlivých studijních zaměřeních.

Libor Mikl, ředitel ZUŠ Morava

Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 18. 9. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 00:00 hodin do odvolání.

V návaznosti na výše uvedené změny k nošení ochranných prostředků dýchacích cest platí:

• Pro 2. stupeň základních škol, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a všechna školská zařízení (s výjimkami uvedenými dále) se mimořádným opatřením zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy nebo školského zařízení ve všech vnitřních prostorech školy nebo školského zařízení, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).