Přihláška do ZUŠ Morava

Osobní údaje žáka

Od 1. září školního roku bude žákem / žákyní (MŠ / ZŠ / SŠ):

Zákonný zástupce 1

 

Zákonný zástupce 2

 

Zdravotní znevýhodnění žáka/žákyně:


Údaje označené * jsou povinné.

Beru na vědomí:


 • Vzdělávání v Základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (Školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání v platném znění, Školní řád ZUŠ Morava a Školní vzdělávací program ZUŠ Morava.
 • Základní umělecká škola Morava se řídí platnými zákonnými předpisy souvisejícími se zajištěním výuky a s předpisy o ochraně osobních údajů. Odesláním přihlášky souhlasím s ustanoveními dokumentu Zpracování osobních údajů v ZUŠ Morava, uveřejněným na webu www.zusmorava.cz, nebo v kanceláři školy.
 • Studium v základní umělecké škole může být ukončeno z těchto důvodů:
  1. závažné porušení školního řádu
  2. jestliže byl žák na konci 2. pololetí celkově hodnocen stupněm „neprospěl“ a nebylo mu povoleno opakování ročníku
  3. jestliže zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělání ve stanoveném termínu
  4. jestliže o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák
 • Beru na vědomí, že zaplatím úplatu za vzdělání (školné) v termínech, které určí škola. (do 30. 10. za 1. pololetí, do 31. 3. za 2. pololetí)
 • Dle §22 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění jsou zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte a jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.