Školné

Výše školného od 1. 9. 2024

Hudební obor

Individuální výuka 2000 Kč / pololetí
Skupinová výuka ( 2–4 žáci) 1500 Kč / pololetí
Sborový zpěv 1100 Kč / pololetí
Hudebně-pohybová průprava ( 5–12 žáků) 1500 Kč / pololetí

Výtvarný obor

Výtvarná tvorba 1300 Kč / pololetí

Literárně-dramatický obor

Činoherní tvorba 1300 Kč / pololetí

Zapůjčení nástrojů

celý kalendářní rok 1200 Kč
celý kalendářní měsíc 150 Kč

Školné za výuku hry na kontrabas, tubu, lesní roh, fagot, hoboj, cimbál, dudy a violoncello bude pro žáky v prvním roce studia sníženo o 50 % obvyklé výše.


Způsob platby školného

  • převodem na účet školy č. 2900959945/2010
  • poštovní poukázkou typu A
  • hotově v kanceláři školy, Kotěrova 4395, Zlín

Variabilní a specifický symbol je uveden v příkazu k úhradě (faktuře) zaslaném do e-mailové schránky zákonného zástupce žáka.

Úhrada školného

1. pololetí do 31. 8. 2024
2. pololetí do 31. 3. 2025

Od 1. 9. 2024 jednorázový příspěvek od žáka ZUŠ MORAVA činí ve školním roce 250,– Kč a bude vybírán v hotovosti u třídního učitele (neposílat na účet). Tato částka bude vložena na účet Společnosti přátel ZUŠ Morava a bude použita na podporu činnosti žáků ZUŠ Morava.